Галузь знань       0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Спеціальність     122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма   «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна, заочна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців


«Комп’ютерні науки» є найбільш універсальною і найпоширенішою спеціальністю у своєму напрямку, а попит на фахівців із поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні так і за кордоном.


Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» спрямована на підготовку фахівців нового покоління, які матимуть поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань із проектування інформаційних систем та їх компонентів.

 Освітньо-професійна програма базуються на чотирьох блоках дисциплін, які забезпечують математичну, програмістську, технічну і системотехнічну освіту.

У процесі навчання студенти знайомляться з актуальними проблемами та тенденціями в галузі комп’ютерних наук, вчаться адаптуватися до швидко змінюваних технологій та вимог ринку праці.

Спеціалізація в галузі комп’ютерних наук має чимало конкурентних переваг, таких як високий запит на спеціалістів, можливість кар’єрного зростання, високі заробітні плати, розвиток професійних навичок, можливість впливати на захист інформації.

Випускники можуть працювати у сферах моделювання, проектування, розроблення, тестування інформаційних систем в якості аналітиків даних, архітекторів програмного забезпечення, розробників серверних і клієнтських застосувань, Web- розробників, локалізаторів програмного забезпечення, а також фахівцями у сфері штучного інтелекту, аналізу даних, Інтернету речей, інтегрування знань, розумінь з різних інженерних галузей.

В цілому, спеціальність “Комп’ютерні науки” дає студентам сильну теоретичну базу та практичні навички в області комп’ютерних наук, відкриває можливості для професійного росту та забезпечує випускників потрібними знаннями та компетенціями для успішної кар’єри в галузі ІТ.Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма спеціальності


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Комп’ютерні науки”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Комп’ютерні науки”


Обов’язкові освітні компоненти

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія української державності

Основи соціальної філософії

Правознавство

Безпека життєдіяльності і охорона праці

Фізичне виховання

Вища математика

Економіка та основи ІТ-бізнесу

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Алгоритмізація та програмування

Дискретна математика

Електротехніка та основи електроніки

Комп’ютерна графіка

Теорія алгоритмів

Операціні системи

Комп’ютерні мережі

Об’єктно-орієнтоване програмування

Організація баз даних та знань

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Теорія ймовірності та математична статистика

Web-технології та web-дизайн

Тестування програмних систем і комплексів

Технологія створення програмних продуктів

Адміністрування програмних систем і комплексів

Розробка клієнт-серверних застосувань

Технології захисту інформації


Вибіркові освітні компоненти

Хмарні технології та обчислення

Психологія ділового спілкування

Чисельні та математичні методи дослідження операцій

Офісне програмне забезпечення

Програмування мовою PYTHON

Методи оптимізації в задачах управління

Технології захисту інформації

Проектування інформаційних систем

Проектування інтерфейсу користувача

Основи збору і передачі інформації


Практика


Навчальна:


Операційні системи

Алгоритмізація та програмування

Об’єктно-орієнтовна технологія програмування

Технологія створення програмних продуктів


Виробнича технологічна


Переддипломна