Моніторинг – невід’ємна частина організації та оцінювання освітнього процесу, який, в свою чергу, є показником дієвості внутрішніх інструментів та ключових складових якості освіти

Мета моніторингу полягає в отриманні об’єктивної інформації та прийнятті ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності Коледжу, її відповідності суспільним вимогам і потребам споживачів (замовників) освітніх послуг на основі неперервного системного дослідження процесу і результатів навчання здобувачів освіти, виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин відхилень від цілей. 

Моніторинг якості освітньої діяльності поділяється на зовнішній та внутрішній.


ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ:


Внутрішній моніторинг якості освіти в коледжі здійснюється за різними напрямами відповідно до Плану заходів на навчальний рік, до якого входять:
● моніторинг ОПП, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в коледжі;
● співпраця зі стейкхолдерами (проведення анкетувань, круглих столів тощо) з метою складання пропозицій щодо оновлення ОПП;
● проведення опитувань здобувачів освіти щодо покращення освітнього процесу в коледжі;
● аналіз динаміки рівня знань здобувачів освіти за підсумками проведення зрізів знань, контрольних заходів тощо.

Результати моніторингових досліджень за різними напрямами обговорюються на засіданнях адміністративної, методичної та педагогічної рад коледжу.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Наказ “Про затвердження складу робочих груп та призначення керівників для моніторингу та розробки, перегляду освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 2024-2025 н.р.”


ЗОВНІШНІЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: