Основне завдання коледжу – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, здатних виконувати професійні функції.

Метою стратегії є розвиток коледжу як закладу освіти нового типу, що поєднує нові методи та принципи освітнього процесу, створення позитивного морально-психологічного клімату при співпраці керівництва коледжу, трудового колективу та здобувачів освіти, втілення в життя заходів з розвитку методичної та матеріально-технічної бази.


ОСВІТНЯ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ


Освітня діяльність коледжу спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, а саме:

розвиток стратегічного партнерства з підприємствами регіону;

аналіз перспективи відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, яких потребує ринок праці;

впровадження різноманітних форм заохочення співробітників коледжу в залежності від ефективності їх навчально-методичної роботи, використання сучасних технологій у освітньому процесі;

покращення та удосконалення матеріально-технічного та навчально- методичного забезпечення освітнього процесу (придбання приладів, інструментів та програмного забезпечення);

поповнення мультимедійним оснащенням аудиторій коледжу (мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, телевізори);

сприяння розвитку програми підвищення кваліфікації і стажування викладачів коледжу;

–  створення умов для відпочинку та оздоровлення працівників за сприяння первинної профспілкової організації;

забезпечення умов всебічного розвитку розумових та фізичних здібностей здобувачів освіти, які навчаються в коледжі, формування в них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості;

проведення для здобувачів освіти навчальних екскурсій на виробництво та відвідування тематичних міжнародних і регіональних виставок;

систематичне оновлення освітніх програм, робочих програм дисциплін, навчально-методичних комплексів, документації із акредитованих спеціальностей;

стимулювання педагогічних працівників до підготовки навчально – методичних посібників, електронних посібників, підручників, впровадження передового педагогічного досвіду;

впровадження інформаційних технології в освіті, зокрема сервіси Google Workspace for Education;

 інформаційна робота з висвітлення діяльності коледжу в соціальних мережах з залученням активної студентської молоді;

 сприяння комплектації фонду бібліотеки коледжу періодичними виданнями, навчальною літературою згідно з навчальними планами, нормативно-правовою базою;

–  впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи;

 оновлення і розширення фонду репозитарію.


ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ І КАДРОВА ПОЛІТИКА


 –     організація освітнього процесу на принципах демократії, гласності,   доброчесності та дотриманні академічних свобод;

–    сприяння формуванню на ринку праці іміджу коледжу як сучасного, відкритого для громадськості закладу освіти, в якому студентів навчають мотивовані, фахові викладачі;

–  здійснення підготовки спеціалістів за освітньо- пофесійним ступенем  фаховий молодший бакалавр за відповідними освітніми програмами згідно із стандартами фахової передвищої освіти;

–   дотримання закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки здобувачів освіти;

–   дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами;

–   участь працівників та здобувачів освіти в управлінні коледжем через загальні збори трудового колективу, первинну профспілкову організацію, органи студентського самоврядування;

сприяння створенню організаційних засад для ефективної діяльності студентського самоврядування, із  залученням студентської ради до вирішення питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення та побуту;

  виконання цільових показників діяльності коледжу;

  обов’язковість участі учасників освітнього процесу в обговоренні важливих питань та проблем розвитку закладу освіти, проведення соціологічних опитувань викладачів, здобувачів та працівників, щодо умов праці, навчання, проживання в гуртожитку, випадків булінгу та корупції;

 оптимізація системи управління якістю підготовки фахівців на різних рівнях: педагогічна рада, відділення, циклова комісія, студентське самоврядування.

 гарантія трудових прав і свобод працівників, поліпшення умов праці, захисту їх прав та інтересів;

 дотримання умов колективного договору та установчих документів коледжу;

  підвищення престижу діяльності викладачів, розширення їх повноважень і відповідальності;

  продовження впровадження інформаційних технологій в закладі освіти (придбання необхідного програмного забезпечення для навчання здобувачів освіти, що забезпечить отримання ними професійних навичок, необхідних для подальшого працевлаштування);

  забезпечення кадрового балансу між досвідченими і молодими викладачами, які впроваджують в освітній процес інновації інформаційно- комунікаційних педагогічних технологій;

 формування управлінського резерву кадрів з числа молодих, професійних, компетентних, з високою культурою та національною свідомістю викладачів, створення сприятливих умов для їх творчого росту;

  поліпшення соціально-психологічного клімату для всіх учасників освітнього процесу, сприяння збереженню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості, підтримки та коректності у взаємовідносинах, бажання сумлінно працювати, дотримання доброчесності;

–   створення належних умов для подальшого навчально-методичного, матеріально-технічного, соціально-економічного розвитку коледжу;

  популяризація коледжу, сприяння ступеневій освіті та працевлаштуванню випускників;

трансформування профорієнтаційної роботи з урахуванням сучасних умов: розширення рекламної діяльності в соціальних мережах; охоплення більшого контингенту абітурієнтів та розширення географії контактів за допомогою інформаційних технологій,   збереження теперішніх та збільшення обсягів державного замовлення.


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


 забезпечення дотримання норм законодавства при проведенні бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності, здійснювати постійний контроль за станом фінансової діяльності;

здійснення контролю за дотриманням постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти та науки України щодо підвищення заробітної плати на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів;

забезпечення стабільності фінансово-економічного становища коледжу та ефективне використання майна, закріпленого за коледжем, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

 дотримання закладом фахової передвищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю, та їх територіальних підрозділів;

дотримання всіма підрозділами коледжу штатно-фінансової дисципліни;

дотримання  гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створення системи стимулів та мотивації працівників та здобувачів освіти;

забезпечення цільового та ефективного використання коштів державного бюджету;

 своєчасність та в повному обсязі виконання коледжем зобов’язань перед органами Пенсійного фонду України та державними соціальними фондами;

забезпечення виконання кошторису коледжем, контролю стану розрахунків за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

 залучення  інвестицій для розвитку та вдосконалення матеріально – технічної бази.