Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною професією необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Оновлення змісту освіти і приведення його у відповідність до сучасних потреб суспільства та конкретної особистості потребує водночас удосконалення технологій навчання.

Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі  загальноосвітніх дисциплін. Вони зосереджують увагу на спрямуванні освітнього процесу в бік особистості, скеровують на повнішу реалізацію індивідуальних здібностей та творчого потенціалу молодої людини, на діяльність, яка зумовлюється активністю і розумом.

Наші студенти – це цілісні особистості, всебічно розвинені, здатні до критичного мислення; громадяни і патріоти з активною життєвою позицією, які діють згідно з морально-етичними принципами і приймають відповідальні рішення; готові змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання здобувачів освіти, є спільними для всіх дисциплін і корелюються з ключовими компетентностями.

Предметні  компетентності загальноосвітніх дисциплін  означені такими компонентами: знаннєвим (пізнавальним), діяльнісним (поведінковим) і ціннісним (мотиваційним). Змістове наповнення цих компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчання».

Перелік очікуваних результатів навчання – орієнтир викладача  на досягнення мети освітнього процесу на відповідному змісті зазначених тем програми, що полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Отже, основним завданням кожного викладача  має стати досягнення певного результату навчання, тобто набуття, формування чи розвиток студентами  визначених навчальною програмою умінь, навичок, ставлень, цінностей.


Навчальні програми дисциплін загальноосвітнього циклу


1.Українська мова


2.Українська література


3.Історія України


4. Захист України


5.Іноземна мова


6.Громадянська освіта


7.Всесвітня історія


8.Зарубіжна література


9.Математика


10.Фізика


11.Біологія і екологія


12. Хімія


13 Географія


14. Інформатика


15. Фізична культура