Галузь знань       07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність     071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма   «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна, заочна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців


 • Бухгалтер – це фахівець, без якого не може обійтися жоден суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми;
 • Бухгалтер – це найбільш затребувана професія сучасності, яка не втратить своєї актуальності  в майбутньому;
 • Бухгалтер – це високооплачувана престижна робота та перспективи швидкого кар’єрного зростання;

Освітньо-професійна програма  «Облік і оподаткування»  – це можливість набути професійних знань та фахових компетентностей з організації та ведення фінансового, управлінського, податкового обліку, економічного аналізу та контролю за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, а також продовжувати навчання  на наступному рівні освіти.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення навчальних і виробничих практик та підсумкової атестації у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, у банках, державних організаціях і установах, зокрема в  установах Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України, можливість вести приватну практику у сфері обліку та оподаткування.

Доступні посади, які можна обіймати після закінчення навчання: бухгалтер; касир; бухгалтер-експерт та касир – експерт; інспектор-ревізор; податковий інспектор; інспектор з інвентаризації; економіст; податковий консультант; податковий інспектор; технічний фахівець у галузі управління; радник з економічних питань, тощо.

Бажаєш стати висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем у галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та менеджменту –

освітньо-професійна програма  «Облік і оподаткування» –  шлях до втілення твоїх мрій!Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Облік і оподаткування”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Облік і оподаткування”


Програма кваліфікаційного іспиту за ОПП “Облік і оподаткування”


Обов’язкові освітні компоненти

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Історія української державності та культури
 4. Інформатика і комп’ютерна техніка *
 5. Основи соціальної філософії
 6. Правознавство
 7. БЖД та основи охорони праці
 8. Фізичне виховання
 9. Бухгалтерський облік
 10. Статистика
 11. Фінанси
 12. Фінанси підприємств
 13. Гроші та кредит
 14. Економіка підприємства
 15. Менеджмент
 16. Фінансовий облік
 17. Управлінський облік
 18. Податкова система
 19. Казначейська справа
 20. Облік і звітність в бюджетних установах
 21. Податковий облік
 22. Контроль і ревізія
 23. Аналіз господарської діяльності
 24. Інформаційні системи і технології в обліку

Вибіркові освітні компоненти

 1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 2. Облік на підприємствах малого бізнесу
 3. Основи інвестування
 4. Психологія ділового спілкування
 5. Основи підприємництва
 6. Маркетинг
 7. Бюджетна система

Практика


Навчальна:


Податковий облік

Інформаційні система в бухгалтерському обліку

Податкова система

Економічний аналіз

Фінансовий облік


Переддипломна